MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS
Matriculació | Tarifes | Pagament | Documentació                                                                     


https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica


Tarifes
Per conèixer l'import exacte segons la modalitat de pagament que escolliu, consulteu l'apartat PAGAMENT

Matrícula amb ajut*
Primer curs
  • Preu crèdit de primer curs amb ajut: 71,83 € 
  • Crèdits 1er curs: 60 ECTS 
  • Import de l’ajut per crèdit: 4,17 € 
  • Import total ajut: 250,00 € 
  • Total matricula: 4.310,00 € 
Segon curs
  • Preu crèdit de primer curs amb ajut: 71,83 € 
  • Crèdits 1er curs: 60 ECTS 
  • Import de l’ajut per crèdit: 4,17 € 
  • Import total ajut: 250,00 € 
  • Total matricula: 4.310,00 € 
* L'ajut s’aplica sempre que l’alumne es matriculi d’un mínim de 60 crèdits per primera vegada i no se li apliqui qualsevol altre modalitat de deducció al preu de matrícula.

Matrícula ordinària
Primer curs
  • Preu crèdit: 76,00 € 
  • Crèdits 1er curs: 60 ECTS 
  • Total matricula: 4.560,00 € 
Segon curs
  • Preu crèdit: 76,00 € 
  • Crèdits 1er curs: 60 ECTS 
  • Total matricula: 4.560,00 € 
- Becaris Ministeri d’Educació i Ciència (MEC): Descompte 100% del Preu Públic** dels crèdits matriculats per 1ª i 2ª vegada.
- Família Nombrosa: Descompte del 50% del Preu Públic** dels crèdits matriculats a les famílies nombroses de categoria general. Descompte del 100% del Preu Públic* dels crèdits matriculats a les famílies nombroses amb categoria especial.
- Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en algun mòdul del màster tindran dret al 100% de descompte sobre l’import del Preu Públic** per al mateix nombre de crèdits matriculats per 1ª vegada en el curs següent (en cap cas, la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’import de la part subvencionable de la matrícula).

**La quantia del Preu Públic la fixa el Decret de Preus Públics segons el grau d’experimentalitat dels estudis impartits, pendent de publicació el preu públic per al curs 2016-2017.

Import dels crèdits de segona, tercera i quarta matrícula
En el cas de mòduls que es matriculen per segona, tercera o quarta vegada les taxes aplicables són les que corresponen als imports fixats pel Decret que estableix els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya 2014-2015 i aprovats pel Consell Social de la UAB, sobre els quals l’ESAGED no aplica cap recàrrec addicional.
  • Segona matrícula: 76,00 € per crèdit*** 
  • Tercera matrícula: 78,75 € per crèdit***
  • Quarta matrícula: 84,38 € per crèdit***

***Aquests preus corresponen al curs 2016-2017 i són orientatius. Pendent publicació preu públic 2017-2018 al juliol de 2017.