MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS
Matriculació | Tarifes | Pagament | Documentació                                                                     


https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica


Condicions de pagament

En el moment que es comuniqui a l'alumne la seva acceptació aquest ha de fer el pagament de la prematrícula per import de 1.000 € que es descomptaran del preu total. El pagament restant es farà efectiu en el termini dels 7 dies naturals posteriors a la data de matrícula mitjançant l’ingrés corresponent a través d’entitat bancària.

En el cas de transferència, l’import de la matrícula es realitzarà al compte corrent que es facilitarà en el moment de la  sol·licitud de matrícula.


Modalitats de pagament

El preu per crèdit té incloses les taxes i l’assegurança.
A tots els preus de matrícula estan inclosos els següents conceptes:
 • Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€
 • Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
 • Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil. Aproximadament 9,72 €.

PREUS PER CRÈDIT REPETIT
Sense gravamen, sempre i quan el preu públic penalitzat estigui per sota del privat. Si el públic està per sobre, l’estudiant haurà de pagar el preu públic amb penalització.

PREUS PER CRÈDIT RECONEGUT
15% del preu per crèdit del curs 2016/17 (pendent d’aprovació del decret de preus públics).

DESCOMPTES, GRATUÏTATS, BONIFICACIONS
Becaris del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC): descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats aprovat pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Família nombrosa:
  • General: descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.
  • Especial: descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats
Grau de discapacitat igual o superior al 33%: descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats aprovat pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Matrícula d'honor d'una assignatura o més: descompte del 100% del preu públic d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual s'ha obtingut la matrícula d'honor.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Es pot fer de les següents formes:
 • En un únic pagament: s'aplicarà un descompte del 3% sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.
 • En dos terminis:
  • Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.
  • Un segon pagament del 40% de l’import restant. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari en el mes de desembre [1].
 • Pagament mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell): si es tria aquesta opció, FUABformació paga els interessos [2] de la matrícula.
 • També existeix la possibilitat de pagar la matrícula dels estudis en 3, 5 o 9 mensualitats (a escollir), mitjançant el préstec BS Credinstant del grup Banc Sabadell.
FINANÇAMENT I SIMULADOR DE MATRÍCULA
Podeu consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

Si sorgeixen dubtes sobre el preu o el pagament, podeu consultar el simulador de matrícula de FUABformació, on es pot veure l’import final de la matrícula i de cada quota [3].

[1] En cas de rebuts retornats l’estudiant haurà d'abonar les despeses per gestió de l'impagament així com els interessos bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat (30 euros de penalització).
Nota: aquesta modalitat únicament es podrà triar si es formalitza la matrícula abans del dia 1 de novembre i caldrà presentar el full de domiciliació SEPA.
[2]2%
[3]Aquest import no inclou els descomptes per beca /FN o altres gratuïtats.


CONSEQÜÈNCIES DE L'IMPAGAMENT DE LA MATRÍCULA
El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l’estat de morositat econòmica de l’expedient, d'acord amb el que queda regulat a la normativa de matrícula de la UAB.

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.).

Els estudiants que haguessin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini establert, o els que havent optat per la domiciliació bancària no se'ls hagués pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguin imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió de l'impagament que s'aprovi per a cada curs acadèmic, així com els interessos bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat, si escau (30 euros).