MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS
Matriculació | Tarifes | Pagament | Documentació                                                                     


https://sites.google.com/a/esaged.net/esaged/masterarxivistica


Documentació

Si ets estudiant de nou accés has de portar:
1. Imprès de sol·licitud de matrícula degudament omplert i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
2. Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
- Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE).
- Original i fotocòpia del NIE, o número d’identificació d’estranger vigent (per als estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes del NIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del NIE. Tens un termini màxim de quatre mesos per lliurar el document.
3. Dades bancàries d’una entitat financera ubicada a l’Estat espanyol.
4. Original i fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.
5. Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, en què figurin el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
6. Dues fotografies en color. Si tens la targeta de la UAB vigent, només has de lliurar una fotografia.
7. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.
8. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera has de tenir en compte que:
La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, l’han d’haver expedit les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger:
S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:
Imprès de sol·licitud de matrícula degudament omplert i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
Original i fotocòpia del NIE, o número d’identificació d’estranger vigent (per als estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes del NIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del NIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:
Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa. Si després que s’hagi iniciat el curs acadèmic vols sol·licitar un canvi de règim de dedicació, caldrà que consultis a la guia de l'estudiant les dates aprovades en el calendari administratiu per fer aquest tràmit. Per a més informació consulta el Règim de permanència de la UAB.

Més informació: Manual de matrícula dels màsters oficials. Curs 2016-2017