Informació general

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS
 
Tarifes | Pagament | Documentació                                                                      


http://www.uab.cat/web/guia-de-l-estudiant/master-esaged-1345703194978.html

http://www.uab.cat/web/guia-de-l-estudiant/master-esaged-1345703194978.html

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345703866692&blobnocache=trueUna docència de qualitat

El Màster en Arxivística i Gestió de Documents proporciona una formació integrada en el camp de l'arxivística i la gestió de documents que capacita els alumnes per al desenvolupament del seu treball en organitzacions públiques i privades, tant amb documents de caràcter històric com administratius i en qualsevol tipus de suport.

Igualment proporciona la formació necessària per a l'aplicació de les tècniques arxivístiques i la incorporació de les noves tecnologies tant en la gestió dels arxius com en el disseny i administració dels sistemes de gestió documental de les organitzacions, alhora que desenvolupa el sentit crític, els valors ètics del professional de l'arxivística i la capacitat d'innovació.

"La poesia és la memòria d'un país i 
els arxius són la seva llengua"

Octavio PazMàster en Arxivística i Gestió de Documents

El Màster en Arxivística i Gestió de Documents és un títol oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha permès adaptar els estudis que s'impartien d'aquesta disciplina a l'Espai Europeu d'Educació Superior, de manera que s'ha donat continuïtat a una iniciativa pionera a l'Estat espanyol en la mesura que és l'únic centre que permet vincular a una institució universitària la formació integral en arxivística i gestió de documents.

El programa que es presenta neix de la valoració positiva de l'experiència desenvolupada prèviament en els estudis del Graduat Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, a la qual s'afegeixen les aportacions dels sectors professional i empresarial, amb la voluntat de donar resposta a una demanda formativa per a un sector professional en expansió dins del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior i que es correspongui amb l'oferta formativa dels altres països que l'integren. En el procés d'adaptació s'ha tingut en compte el treball desenvolupat pel sector professional a través de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, de la Coordinadora d'Associacions d'Arxivers de l'Estat espanyol i per la mateixa ESAGED que ha dut a terme, a més, accions concretes sobre els estudis d'arxivística i l'Espai Europeu d'Educació Superior mitjançant el contacte amb experts europeus d'altres universitats en les quals s'imparteixen estudis equivalents, i amb la incorporació del nostre centre al Comitè Director de la Secció d'Educació Arxivística del Consell Internacional d'Arxius (ICA / SAE).

Des de la posada en marxa del Graduat Superior en l'ESAGED i fins al curs 2008-2009, és a dir, durant els seus primers sis anys de cicle complet de formació, han finalitzat els estudis un total de 188 alumnes. En aquest període de temps s'ha pogut constatar tant l'oportunitat de la seva oferta com del disseny del pla d'estudis, així com la correspondència creixent amb les demandes del mercat de treball. Cal assenyalar que el percentatge d'inserció professional dels graduats en aquests anys supera el 95%. Pel que fa a l'oportunitat de realització de pràctiques professionals per part dels alumnes, l'ESAGED porta signats convenis de col·laboració amb més de cinquanta institucions i empreses, el que ha possibilitat la realització d'un total de 504 pràctiques remunerades.

L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents ofereix una formació de qualitat, impartida pels millors professionals del país i planificada perquè els estudiants aprenguin els fonaments teòrics, les metodologies, les tècniques i les aplicacions pràctiques de la disciplina amb l'objectiu d'integrar-se al mercat laboral amb plenes garanties d'èxit.

Durada: 2 anys

 • Tipus d'accés: Per accedir al màster els estudiants hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat, graduat, diplomat, arquitecte o enginyer així com qualsevol títol expedit per una institució de l'EEES o de tercers països, que faculten al país d'expedició del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulació: Màster universitari en Arxivística i Gestió de Documents
 • Nombre màxim d'alumnes: 60
 • Nombre de crèdits: 120
 • Horari: Totes les classes s'imparteixen en horaris de tarda, de dilluns a dijous
 • Lloc: Les classes s'imparteixen al Campus de la UAB. Edifici Blanc. Vila Universitària

Sortides professionals
 • Serveis d'arxius de les administracions autonòmica, local i estatal.
 • Arxius d'empreses de serveis de banca, caixes, assegurances, assessories jurídiques i fiscals, i consultories. Empreses d'organització i custòdia d'arxius.
 • Arxius d'universitats i centres docents.
 • Arxius d'institucions i entitats públiques.
 • Arxius d'empreses del sector químic, farmacèutic i clínic.
 • Empreses de tecnologies de la informació.
 • Arxius de mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa).
 • Arxius d'associacions, entitats privades i col·legis professionals.
 • Arxius d'institucions eclesiàstiques.